Szkoła Montessori
Szkoła Montessori A- A+
BUDŻET UCZNIOWSKI 2022/2023 BUDŻET UCZNIOWSKI 2022/2023
Szkoła Montessori

,,Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Maria Montessori

BUDŻET UCZNIOWSKI 2022/2023

 

 

REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO TWOJA SZKOŁA” im. MARII MONTESSORI EDYCJA V 

 

 

 

§

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Budżet uczniowski są to środki pieniężne budżetu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” pozyskane dzięki wpłatom 1% podatku, przeznaczone na realizację projektów zgłaszanych i wybieranych przez uczniów Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori. 

 

§ 2

PROJEKTY ZGŁASZANE DO BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 

Projektem zgłaszanym do budżetu uczniowskiego może być każda inicjatywa uczniowska obejmująca zadanie, które przyczynia się do rozwoju Szkoły, a w szczególności: 

  1.  działanie mające na celu poprawę warunków nauki i funkcjonowania w Szkole, 
  1. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym. 

 

§ 3

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW  

  1. Projekty mogą zgłaszać wyłącznie uczniowie Szkoły.
  2. Zgłoszenie projektu do budżetu uczniowskiego musi być poparte podpisami co najmniej 5 uczniów Szkoły.
  3. Zgłoszenie projektu powinno obejmować:
  1.  nazwę projektu i dane ucznia / grupy uczniów zgłaszających projekt, 
  1.  opis projektu z uzasadnieniem potrzeby realizacji, 
  1.  szacunkowy koszt. 
  1. Koszt projektu nie może przekroczyć 3000 zł brutto.
  2. Projekty zgłaszane są w dwóch kategoriach: klasy 0-III i klasy IV-VIII

 

§ 4

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW 

Każdy zgłoszony projekt podlega weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa i możliwości realizacji, w tym rzeczywistego kosztu samego projektu i ewentualnych kosztów jego realizacji. 

Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonuje Komisja złożona z 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz 1 przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”. 

 

§ 5

DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

Z chwilą ogłoszenia projektów dopuszczonych do głosowania autorom projektów przysługuje prawo prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących ich projektów. Działania prowadzone mogą być na terenie szkoły oraz z wykorzystaniem następujących narzędzi elektronicznych: strona www szkoły, strona Fb szkoły. 

 

§ 6

WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI 

O wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori. 

Każdy głosujący ma prawo oddać głos na 3 projekty. 

Do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego w danym roku szkolnym będą przyjęte dwa projekty, które w głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów - projekt z największą liczbą głosów w kategorii klas 0-III i projekt z największą liczbą głosów w kategorii klas IV-VIII. 

 

§ 7

HARMONOGRAM BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO 

Zgłaszanie projektów: do 21.10.2022r. 

Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania 25.10.2022 . 

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania: 26.10.2021 – 05.11.2021r. 

Głosowanie nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 7,8.11.2022 r. 

Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 9.11.2022 r. 

Realizacja projektów: rok szkolny 2022/23.