Szkoła Montessori
Szkoła Montessori A- A+
RODO RODO
Szkoła Montessori

,,Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Maria Montessori

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Nadto informujemy że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oświatowe ‘Twoja Szkoła”; Stowarzyszenie Oświatowe „Twoja Szkoła”: ul. Rewolucji 1905 r. nr 67 90-221 Łódź KRS: 0000253998 NIP: 7262534278 REGON: 100185404 adres email: szkola@montessori.edu.pl tel: 42 632 70 77 W strukturze organizacyjnej ustanowiono Inspektora ochrony danych. Inspektorem ochrony danych jest: Rafał Tarsalewski adres e-mail iodo@montessori.edu.pl

 

2. Zakres danych osobowych (w tym również Pani/Pana dziecka) jakie są przetwarzane: a/ imię i nazwisko, b/ adres zamieszkania, c/ numer telefonu lub adres e – mail, d/ nr PESEL lub nr NIP e/ data i miejsce urodzenia dziecka

 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wykonania zawartej z nami umowy o kształcenie dziecka.

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą biuro rachunkowo-księgowe, kancelaria prawna, zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonania umowy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych;

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

 

7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniony/a do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. O ile samo podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania zawartej umowy.

 

W sprawie pytań i wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych istnieje możliwość kontaktu ze Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori, adres email: szkola@montessori.edu.pl, tel: 42 632 70 77.