- monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

SO "Twoja Szkoła"
STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"
STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"
 
 
Rozdział I
Przepisy ogólne
 
Art. 1.
Stowarzyszenie Oświatowe „TWOJA SZKOŁA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych.
 
Art. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U.2017.210 t.j.) oraz 
niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 
 
Art. 3.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 
Art. 4.
Stowarzyszenie może używać odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Art. 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może 
zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
 
 
Rozdział II
Cele i formy działania
 
Art. 6.
Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji 
i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
Art. 7.
1.      Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:
a)      zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe, zwane dalej szkołami;
b)      inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
c)      współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celów Stowarzyszenia;
d)     propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Łodzi, Polsce, Unii Europejskiej i świecie;
e)      uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską i inne organizacje wspierające 
         działalność zgodną z celami Stowarzyszenia;
f)       inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
g)      prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;
h)      podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze  
         środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
i)        prowadzi działalność wydawniczą;
j)        zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
k)      rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.
 
2.      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele zgodne są z celami Stowarzyszenia.
 
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
Art. 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.      zwyczajnych
2.      wspierających,
3.      honorowych.
 
Art. 9.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych 
i korzystający z praw publicznych, który poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia 
i przestrzegania postanowień jego Statutu.
 
Art. 10.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 
Art. 11.
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób 
zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 
Art. 12.
1.      Przyjęcie na członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
2.      Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia, 
         przedstawiając zainteresowanemu pisemne uzasadnienie swojej decyzji w terminie 30 dni od daty powzięcia uchwały o odmowie 
         przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia. Ewidencję członków prowadzi Zarząd.
3.      Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 
Art. 13.
1.      Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą.
2.      Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:
a)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b)      niepłacenia składek przez okres jednego roku,
c)      utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
d)     z uwagi na działanie na szkodę Stowarzyszenia lub działania sprzeczne ze Statutem,
e)      utraty praw publicznych.
3.      Uchwałę o wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 
Art. 14.
Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia lub o wykreśleniu członka 
ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków (zwołanego w najbliższym terminie), 
złożone do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia jest ostateczna.
 
Art. 15.
Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.
 
Art. 16.
1.      Członkom zwyczajnym przysługuje:
a)      czynne i bierne prawo wyborcze,
b)      prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
c)      prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2.      Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt b) i c).
3.      Członkom honorowym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt b) i c) oraz prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.
 
Art. 17.
1.       Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2.       Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich.
 
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
 
Art. 18.
Władzami Stowarzyszenia są:
1.      Walne Zebranie Członków,
2.      Zarząd,
3.      Komisja Rewizyjna.
 
Art. 19.
1.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2.      Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni 
         od dnia wyboru.
 
Art. 20.
1.      W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.
2.       W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji Zarząd powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.
3.      W przypadku odwołania Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.
 
Art. 21.
O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 
 
Walne Zebranie Członków
 
Art. 22.
1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie 
        zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków 
        w terminie 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.
 
Art. 23.
1.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
         a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
         b)      z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
2.      O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3.      Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 
Art. 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.      Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia oraz członków władz Stowarzyszenia;
2.      Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
3.      Podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich;
4.      Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
5.      Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
6.      Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
7.      Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków;
8.       Podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania;
9.      Uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
10.  Podejmowanie uchwał i postanowień w zakresie zakładania i likwidowania szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie;
11.  Dokonywanie wykładni przepisów Statutu.
 
Art. 25.
Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1.    Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;
2.    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
3.    Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 
Art. 26.
1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami wskazanymi w porządku obrad.
2.      Nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po 
        wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych na tym Zebraniu członków przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 
Art. 27.
1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Statutu, odwołania przed upływem kadencji 
         Prezesa Stowarzyszenia lub członków władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia  
         podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 członków.
2.      Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów przy   
         obecności co najmniej 2/3 członków.
3.      W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku 
         Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną w celu przeprowadzenia likwidacji.  
 
 
 
Zarząd
 
Art. 28.
1.      W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz 4–6 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona:
         a)      wiceprezesa Zarządu,
         b)      sekretarza,
         c)      skarbnika.
2.      Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4.      Członkami Zarządu nie mogą być osoby zatrudniane przez Stowarzyszenie Oświatowe „Twoja Szkoła”.
 
 
Art. 29.
1.      Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2.      Do zakresu działania Zarządu należy:
a)      realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków;
b)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
c)      powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru 
         i uchwalanie regulaminów ich działalności;
d)     podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
e)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych;
f)       podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;
g)      wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
h)      składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu;
i)        zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej;
j)        wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków w zakresie zakładania i likwidowania szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie, 
          zatwierdzanie ich statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru.
3.      W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący 
          Komisji Rewizyjnej
4.      Od uchwał Zarządu służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu – za 
         jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zebraniu.
 
 
Komisja Rewizyjna
 
Art. 30.
1.      Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym 
         Zgromadzeniem Członków.
2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3–4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego
         i sekretarza.
3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
4.      Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a)      pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)      skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą na swój wniosek otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.
 
Art. 31.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.      kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami;
2.      przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
3.      przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
4.      wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
5.      przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd.
 
Art. 32.
1.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz dyrektorów szkół składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej władze Stowarzyszenia oraz dyrektorzy szkół obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
2.      Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia kontroli i przekazuje go kontrolowanemu. 
W przypadku zawarcia w protokole wniosków pokontrolnych kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przedstawia Komisji Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec ustalonych wniosków.
3.      Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.
 
Art. 33.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
 
Rozdział V
Majątek i fundusze
 
Art. 34.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
Art. 35.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1.       przychodów z działalności statutowej pochodzącej ze: 
a)      składek członkowskich,
b)      odpłatnej działalności statutowej;
2.      dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3.      darowizn, zapisów i spadków;
4.      dotacji.
 
Art. 36.
1.      Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", jest niedozwolone.
2.      Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.      Zabrania się również wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 2, na zasadach innych 
        niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4.      Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 2, 
        jest niedozwolony.
 
Art. 37.
1.      Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Zarząd do końca stycznia każdego roku w oparciu o uchwałę 
          Walnego Zebrania Członków.
2.       Nowi członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
          przyjęcie na członka.
 
Art. 38.
Rok obrotowy dla potrzeb wewnętrznej rachunkowości zaczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia roku następnego.
 
Art. 39.
W imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli związane ze zobowiązaniami finansowymi składają dwie osoby: Prezes lub wiceprezes 
oraz skarbnik. W przypadku nieobecności skarbnika oświadczenia woli związane ze zobowiązaniami finansowymi mogą składać 
również Prezes wspólnie z wiceprezesem. Pozostałe oświadczenia woli składają członkowie Zarządu dwuosobowo.
STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"

(tekst jednolity)

dnia 23 lutego 2012r.

Rozdział I 

Przepisy ogólne
Art. 1. Stowarzyszenie Oświatowe „ TWOJA SZKOŁA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność 
           na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych.
Art. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.) 
           oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Art. 3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
Art. 4. Stowarzyszenie może używać odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy 
          zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II 

Cele i formy działania
Art. 6. Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Art. 7. 1. Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:
1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki 
    doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe, zwane dalej szkołami; 
2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych; 
3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Stowarzyszenia;
4) propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Unii Europejskiej;
5) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską;
6) inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
7) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;
8) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych,  
    a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
8) prowadzi działalność wydawniczą;
9) zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
10) rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.
 
2. Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie są zarządzane przy bezpośrednim udziale ich organów społecznych.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele zgodne są z celami stowarzyszenia.

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.       zwyczajnych,
2.       wspierających,
3.       honorowych.

Art. 9. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych,  która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego Statutu.

Art. 10. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
             która zadeklaruje na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Art. 11. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, 
             szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

Art. 12. 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może, w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego.
3. Ewidencję członków zwyczajnych prowadzi Zarząd
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
5. Przyjęcie na członka wspierającego Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Art. 13. 1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą.
2. Wykluczenie członka z Stowarzyszenia następuje na skutek utraty praw publicznych,
3. Wykreślenie członka z Stowarzyszenia następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 
2) niepłacenia składek przez okres jednego roku, 
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.
4) z uwagi na działanie na szkodę stowarzyszenia lub działania sprzeczne ze statutem.
4. Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd Główny.

Art. 14. Od uchwały o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Stowarzyszenia służy zainteresowanemu 
             odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

Art. 15. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez 
             członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

Art. 16. 1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze, 
2) prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
3) prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Członkom honorowym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.

Art. 17. 1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Towarzystwa oraz opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia

Art. 18. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Art. 19. 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
             2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru.

Art. 20. 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany 
                 spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1 / 3 wybranego składu.
            2. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. 
                Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.
            3. W przypadku odwołania Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków, który go odwołało, dokonuje wyboru nowego 
                Prezesa Stowarzyszenia.

Art. 21. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
             obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Walne Zebranie Członków

Art. 22. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
             2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co dwa lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
             3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd 
                z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1 / 5 ogólnej liczby Członków w terminie 30 dni 
               od momentu wpłynięcia wniosku.

Art. 23. 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie, 
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Główny powiadamia członków z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Art. 24. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji; 
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia oraz członków władz Stowarzyszenia;
5) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
6) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich; 
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
10) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków;
11) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania; 
12) podejmowanie uchwal w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie na finansowanie działalności 
      statutowej Stowarzyszenia;
13) dokonywanie wykładni przepisów Statutu.

Art. 25. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2 / 3 zebranych na tym Zebraniu członków.

Art. 26. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Statutu, odwołania przed upływem kadencji Prezesa 
                Stowarzyszenia lub członków władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje większością
                2 / 3 głosów przy obecności 1 /2 członków.
             2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3 / 4 głosów przy obecności 
                 co najmniej 2 / 3 członków.
            3. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia 
                oraz powołuje Komisję Likwidacyjną w celu przeprowadzenia likwidacji.
 
Zarząd

Art. 27. 1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Stowarzyszenia oraz 4-6 członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona:
1) 1 wiceprezesa Zarządu, 
2) sekretarza,
3) skarbnika.
2. Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby zatrudniane przez Stowarzyszenie Oświatowe „Twoja Szkoła”

Art. 28. 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do zakresu działania Zarządu.
1) realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów
    ich działalności;
4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych;
6) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;
7) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
8) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu;
9) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej;
10) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków w zakresie zakładania i likwidowania szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie, 
       zatwierdzanie ich statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru.
3. Od uchwał Zarządu służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu -za jego pośrednictwem.  
     Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zebraniu.

Art. 29. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
Komisja Rewizyjna

Art. 30. 1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą na swój wniosek otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

Art. 31. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami;
2) przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
5) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd.

Art. 32. 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz dyrektorów szkół składania pisemnych bądź ustnych 
                wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej władze Stowarzyszenia oraz dyrektorzy 
                szkół obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
         2. Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia kontroli i przekazuje go kontrolowanemu. W przypadku zawarcia 
              w protokole wniosków pokontrolnych kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przedstawia 
             Głównej Komisji Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec ustalonych wniosków.
3. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.
Art. 33. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze
Art. 34. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 35. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) przychodów z działalności statutowej pochodzącej ze: 
   a) składek członkowskich,
   b) odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie,
   c) odpłatnej działalności statutowej;
2) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) darowizn, zapisów i spadków;
4) dotacji.

Art. 36. 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów, 
                 lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  
                pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej "
               osobami bliskimi", jest niedozwolone.
          2.  Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
               innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
          3.  Zabrania się również wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 2, na zasadach innych niż w stosunku 
              do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
         4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 2, jest niedozwolony.

Art. 37. 1.Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Zarząd do końca stycznia każdego roku w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania Członków.

2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.
Art. 38. Rok obrotowy dla potrzeb wewnętrznej rachunkowości zaczyna się 1 września i kończącego się 31 sierpnia roku następnego.

Art. 39. W imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli związane ze zobowiązaniami finansowymi składają dwie osoby: Prezes lub wiceprezes 

           oraz skarbnik. Pozostałe oświadczenia woli składają jednoosobowo członkowie Zarządu zgodnie z podziałem obowiązków wynikającym 

            z regulaminu Zarządu.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego