- monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła Podstawowa
SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Celem działania SU jest:
ü  stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
ü  kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
ü  pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
ü  kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
ü  wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku 
dorosłym i rówieśnikom;
ü  organizowanie wolnego czasu uczniów.

 Do głównych zadań SU należy:
ü  przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
ü  dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
ü  kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
ü  organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
ü  współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków 
do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
ü  występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
ü  udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską np.:stroiki świąteczne, akcje charytatywne, 
redagowanie szkolnej gazetki itd.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego