SAMORZĄD UCZNIOWSKI - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Nasza szkoła
SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 CELE GŁÓWNE
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski , który tworzą wszyscy uczniowie.
2. Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej 
     i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania 
opartych na  demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.
3. Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:
a) powszechność współrządzenia,
b) reprezentowanie ogółu, 
c) samodzielność,
d) jawność funkcjonowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
2. Uczenie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią.
3. Uczenie demokratycznych form współżycia.
4. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
5. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
6. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną , zdrowotną , regionalną i ekologiczną.
 
I. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej.
2. Obrona praw i godności  poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
3. Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, 
    wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz 
    własnych zainteresowań.
5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.
7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY DO SAMORZĄDY UCZNIOWSKIEGO
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego