Samorząd - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Samorząd

Gimnazjum kl. III
REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Dyrektor Szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego powołuje Komisję Wyborczą    

    do przeprowadzenia wyborów. 
2. KW ustala termin zgłaszania kandydatów do pracy w SU. 
3. KW ustala termin wyborów do SU. 
4. Każda klasa może zgłosić 2-3 kandydatury do pracy w SU. 
5. Kandydat do pracy w SU opracowuje samodzielnie lub z klasą program i ogłasza go w formie 
    plakatu umieszczając za zgodą opiekuna SU na tablicy SU. 
6. Wybory odbywają się najpóźniej po 14 dniach od momentu ogłoszenia przez KW terminu   
   zamknięcia listy kandydatów. 
6. a) Listę kandydatów do pracy w SU zatwierdza Dyrektor szkoły. 
 7. KW publikuje komunikat z listą kandydatów do pracy w SU 1 dzień po terminie zamknięcia listy kandydatów. 
 8. KW przeprowadza wybory tajne. Głosowanie odbywa się na uprzednio przygotowanych kartach zaopatrzonych w pieczęć 
     Rady Samorządu Uczniowskiego poprzez skreślenie nazwiska kandydata na którego wyborca oddaje swój głos 
     i wrzuceniu głosu do urny.  Głosowanie odbywa się w obecności KW. 
 9. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych
10. KW po przeprowadzonym głosowaniu ogłasza oficjalny komunikat  o wynikach wyborów na tablicy ogłoszeń SU i stronie internetowej 
      szkoły najpóźniej 2 dni po dniu wyborów. 
11. W komunikacie KW zamieszcza informacje na temat wszystkich kandydatów startujących w wyborach, ilości oddanych głosów 
     ważnych  i nieważnych. 
12. Poszczególne stanowiska w Radzie Samorządu Uczniowskiego obsadzane są wg ilości głosów w następującej kolejności: 
                                  Przewodniczący SU, 
                                  Zcy Przewodniczącego SU,  
13. Wyniki wyborów zamieszczone w oficjalnym komunikacie KW są OSTATECZNE. 
14. Rada SU zbiera się na pierwszym plenarnym posiedzeniu 2 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów. 

15. KW po rozliczeniu się z opiekunem SU zostaje odwołana


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GINAZJUM
Przewodniczący: 
   Zastępca:      
Człomkowie: 

Opiekun samorządu: dr Wojciech Ziomek


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego