KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Organizacja szkoły
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Nadto informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori, której
organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oświatowe ‘Twoja Szkoła”;
Stowarzyszenie Oświatowe „Twoja Szkoła”:ul. Rewolucji 1905 r. nr 67 90-221 Łódź
KRS: 0000253998
NIP: 7262534278
REGON: 100185404
adres email: szkola@montessori.edu.pl
tel: 42 632 70 77
W strukturze organizacyjnej ustanowiono Inspektora ochrony danych.
Inspektorem ochrony danych jest: Rafał Tarsalewski adres e-mail iodo@montessori.edu.pl
2. Zakres danych osobowych (w tym również Pani/Pana dziecka) jakie są przetwarzane:
a/ imię i nazwisko,
b/ adres zamieszkania,
c/ numer telefonu lub adres e - mail,
d/ nr PESEL lub nr NIP
e/ data i miejsce urodzenia dziecka
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wykonania zawartej z nami umowy o kształcenie dziecka.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą biuro rachunkowo-księgowe, kancelaria
prawna, zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonania umowy
i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do
przenoszenia danych;
7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniony/a
do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. O ile samo
podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość prawidłowego wykonania zawartej umowy.
W sprawie pytań i wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych istnieje możliwość
kontaktu ze Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”
im. Marii Montessori,
adres email: szkola@montessori.edu.pl, tel: 42 632 70 77.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego