RODO - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

RODO

Dokumenty
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
                                                                              informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 
         Nadto informujemy że:            
        1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 
             Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”  im. Marii Montessori,  
            której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oświatowe ‘Twoja Szkoła”; 
           Stowarzyszenie Oświatowe „Twoja Szkoła”: ul. Rewolucji 1905 r. nr 67
           90-221 Łódź 
            KRS: 0000253998 
            NIP: 7262534278 
            REGON: 100185404 
           adres email: szkola@montessori.edu.pl 
           tel: 42 632 70 77 
            W strukturze organizacyjnej ustanowiono Inspektora ochrony danych. 
           Inspektorem ochrony danych jest: Rafał Tarsalewski adres e-mail iodo@montessori.edu.pl   
        2.  Zakres danych osobowych (w tym również Pani/Pana dziecka) jakie są przetwarzane: 
            a/ imię i nazwisko, 
            b/ adres zamieszkania, 
            c/ numer telefonu lub adres e - mail, 
            d/ nr PESEL lub nr NIP 
            e/ data i miejsce urodzenia dziecka ………………………………… ………………………………… 
       3.  Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji 
            i wykonania zawartej z nami umowy o kształcenie dziecka. 
       4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą biuro rachunkowo-księgowe, kancelaria prawna, 
             Zarzad Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”. 
       5.   Pani/Pana dane osobowe będą  do czasu zakończenia wykonania umowy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych; 
       6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia 
             przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych; 
      7.   Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko 
            przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniony/a do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do    
           celów  marketingu bezpośredniego.
     8.   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  
           dotyczących narusza przepisy. 
     9.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. O ile samo podanie danych jest dobrowolne, 
           konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania zawartej umowy.
          
          W sprawie pytań i wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych istnieje możliwość kontaktu ze Szkołą Podstawową 
          Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori, adres email: szkola@montessori.edu.pl, tel: 42 632 70 77. 
                                                                                       Data i czytelny podpis 
                                                                                                                                                          …………………………………… 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego