- monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

SO "Twoja Szkoła"
BUDŻET UCZNIOWSKI EDYCJA II
BUDŻET UCZNIOWSKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „TWOJA SZKOŁA” im. MARII MONTESSORI

EDYCJA II

HARMONOGRAM:
   • do 22.10.2018 (poniedziałek) - zgłaszanie projektów;
   • 26.10.2018 (piątek) - ogłoszenie projektów dopuszczonych 
                                           do  głosowania;
   • 29.10 (poniedziałek) - 07.11.2018 (środa) - kampania;
   • 8 i 9.11.2018 (czwartek i piątek) - głosowanie
   • 13.11.2018 (wtorek) - ogłoszenie zwycięskich projektów.
REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO
REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „TWOJA SZKOŁA” im. MARII MONTESSORI
  
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
     Budżet uczniowski są to środki pieniężne budżetu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” pozyskane dzięki wpłatom 1% podatku, przeznaczone na realizację projektów zgłaszanych i wybieranych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego „ Twoja Szkoła” im. Marii Montessori.
 
§ 2
PROJEKTY ZGŁASZANE DO BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO
 
  1.  Projektem zgłaszanym do budżetu uczniowskiego może być każda inicjatywa uczniowska obejmująca zadanie, które przyczynia się do   
     rozwoju Szkoły, a w szczególności:
     a. działanie mające na celu poprawę warunków nauki i funkcjonowania w Szkole,
     b. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.
 
§ 3
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
 
  1.  Projekty mogą zgłaszać wyłącznie uczniowie Szkoły.
  2.  Zgłoszenie projektu do budżetu uczniowskiego musi być poparte podpisami co najmniej 5 uczniów Szkoły.
  3.  Zgłoszenie projektu powinno obejmować:
      a. nazwę projektu i dane ucznia / grupy uczniów zgłaszających projekt,
      b. opis projektu z uzasadnieniem potrzeby realizacji,
      c. szacunkowy koszt.
  4.  Koszt projektu nie może przekroczyć 2000 zł brutto.
 
§ 4
WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
 
  1. Każdy zgłoszony projekt podlega weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa i możliwości realizacji, w tym rzeczywistego kosztu samego 
      projektu i ewentualnych kosztów jego realizacji.
  2. Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonuje Komisja złożona z 2 członków Rady Pedagogicznej i 2 członków Zarządu Stowarzyszenia 
     Oświatowego „Twoja Szkoła”.
 
§ 5
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
 
 Z chwilą ogłoszenia projektów dopuszczonych do głosowania autorom projektów przysługuje prawo prowadzenia działań informacyjnych 
 i promocyjnych dotyczących ich projektów.
 
§ 6
WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI
 
  1. O wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania wyłącznie uczniowie 
      Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori.
  2. Każdy głosujący ma prawo oddać głos na 3 projekty.
  3. Do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego w danym roku szkolnym będą przyjęte trzy projekty, które w głosowaniu uzyskały  
     największą liczbę głosów.
 
§ 7
HARMONOGRAM BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO
 
  1. Zgłaszanie projektów: do 22.10.2018 r.
  2. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania 26.10.2018 r.
  3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania: 29.10.2018 – 07.11.2018 r.
  4. Głosowanie nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 08 – 09.11.2018 r.
  5. Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 13.11.2018 r.
  6. Realizacja projektów: rok szkolny 2018/2019.
 
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SO „TWOJA SZKOŁA”
Przepisy ogólne
 
§ 1.
 
 1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej “Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków pisemnie lub za pomocą wiadomości email o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na rok w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia 
        roku obrotowego.
   4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
        Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 
       ogólnej liczby Członków zwyczajnych w terminie 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.
 1. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia
 2. Do zawiadomienia o walnym zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu.
    7. W przypadku braku Zarządu lub niewywiązania się Zarządu z obowiązku zwołania Walnego Zebrania, zwołuje je 
        Komisja Rewizyjna na  zasadach wskazanych w ust. 2, 5 i 6.
 
§ 2.
 
 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać kandydatów na przewodniczącego walnego zebrania, uzyskawszy wcześniej zgodę kandydata.
 3. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór sekretarza zebrania w sposób określony w ust. 1.
 
§ 3
 
 1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący z pomocą sekretarza.
 
§ 4
 
 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu
 2. Prawo do głosowania ma każdy członek Stowarzyszenia niezalegający z opłatami członkowskimi w terminie Walnego Zebrania.
 3. Każdy uprawniony do głosowania członek Stowarzyszenia posiada prawo do jednego głosu oraz do głosów udzielonych mu na drodze pisemnego pełnomocnictwa przez innych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 4. W Walnym Zebraniu udział biorą :
       1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
       2)      z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający.
 
 1. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
 
§ 5
 
Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
 
Sprawy wyborcze
 
§ 6
 
Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, przy 
udziale w głosowaniu co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.
 
§ 7
Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać ustnie lub pisemnie w czasie Walnego Zebrania wszystkie osoby uprawnione 
do udziału w głosowaniu.
.
 
§ 8
Kandydat do władz Stowarzyszenia musi znajdować się na sali obrad Walnego Zebrania i wyrazić zgodę na kandydowanie.
 
Głosowanie
 
§ 9.
 1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
       1)     prezesa Stowarzyszenia – na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno nieskreślone nazwisko,
       2)     członków zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone co najmniej 4 nazwiska i nie więcej niż 6 nazwisk     
               kandydatów do zarządu, czyli tyle ile przewiduje statut.
       3)     członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone co najmniej 3 nazwiska i nie więcej niż 
               4 nazwisk  kandydatów do zarządu, czyli tyle ile przewiduje statut.
 
 1. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także jeżeli na karcie wyborczej pozostanie inna liczba nazwisk nieskreślonych, niż określono w ust. 1 pkt 1 – 3.
 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
 3. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru.
 4. Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.
 5. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
 
Podejmowanie uchwał
§ 10.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale ponad połowy ogólnej liczby 
członków uprawnionych do głosowania z wyłączeniem głosowań, o których przebiegu Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 
Wnioski formalne
§ 11.
1.   Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub  w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2.   Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
3.   Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
            1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,
            2) przejście do porządku dziennego,
            3) głosowanie bez dyskusji,
            4) przerwanie dyskusji w zakresie danego punktu obrad,
            5) stwierdzenie kworum,
            6) przeliczenie głosów.
 
 
Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium
 
§ 12.
Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, 
w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
 
Zakres zadań organów Walnego Zebrania
 
§ 13.
 
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.
 
§ 14.
 
Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem 
oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
1)     przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
2)     zarządza wybory Sekretarza,
3)     sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
4)     udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
5)     sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
6)     wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
7)     podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
8)     po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie
 
§ 15.
Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
 
 
Przepisy końcowe
 
§ 16.
 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
 
§ 17.
Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu………  i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
 
 
 

 
Uchwała nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Oświatowego „TWOJA SZKOŁA”
Z dnia…………. roku
W sprawie: uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Oświatowego„TWOJA SZKOŁA”
 
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oświatowego „TWOJA SZKOŁA” działając na podstawie § 24 pkt 9 statutu uchwala co następuje;
§ 1
Walne Zebranie Stowarzyszenia Oświatowego „TWOJA SZKOŁA uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, który stanowi integralną część podjętej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała została przyjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.
 
 
 
 
Sekretarz                                                                                 Przewodniczący Walnego Zebrania
Pomysł przystąpienia do projektu związany jest z ideą działalności naszej szkoły wykorzystującej w pracy elementy pedagogiki
 Marii Montessori- metody zorientowanej na podmiotowość dziecka, rozwój jego osobowości, autonomię i potencjał. Inicjatywa 
"To dla mnie ważne" wychodzi naprzeciw naszym marzeniom o doposażeniu naszej artystycznej świetlicy, w której uczniowie spędzają znaczną część dnia, a także innych pracowni dydaktycznych- w montessoriańskie pomoce edukacyjne, przynoszące niezwykłe rezultaty 
w obszarze zdobywania wiedzy z zakresu umiejętności, m.in. językowych, matematycznych, czy przyrodniczych. 
Sukcesy dydaktyczne i wychowawcze naszych uczniów są dla nas chlubą i wielka radością, a także potwierdzeniem właściwego kierunku naszych oddziaływań pedagogicznych. Stawiamy na harmonijny rozwój osobowości dziecka, jego samodzielność, odwagę, 
wiarę we własne możliwości, niezależność myślenia i działania, wzrastanie w atmosferze wartości etycznych- miłości do świata przyrody, szacunku do drugiego człowieka i każdej żywej istoty. Istotną rolę pełni dla nas socjalizacja dziecka. 
Przygotowanie go do godnego pełnienia obranych w przyszłości ról społecznych w duchu pokoju, mądrości, dobra, prawdy i piękna. 
Na kształtowanie charakteru dziecka istotny wpływ wywiera odpowiednio zaaranżowana przestrzeń, stwarzająca umysłowi młodego człowieka warunki do pracy w ciszy, w otoczeniu odpowiednich pomocy edukacyjnych, stanowiących dla dziecka wyzwanie, 
ale i fascynację doświadczania osobistych poszukiwań i znajdowania samodzielnych rozwiązań. Pomoce montessoriańskie są niezwykle skutecznym, ale i unikatowym narzędziem indywidualnej pracy dziecka. Zgromadzone i zakupione dotychczas przez naszą placówkę materiały są dla uczniów bardzo ważnym i atrakcyjnym narzędziem pracy, skłaniającym do podjęcia spontanicznej aktywności. 
W ramach dotacji pragniemy zorganizować imprezę plenerową "Familijne Klimaty", na którą- jak co roku- zapraszamy uczniów,
 ich rodziców i sympatyków szkoły, a także członków lokalnej społeczności, którzy maja okazję zapoznać się w rezultatami naszych działań, w postaci turniejów wiedzy, pokazów talentów, występów tanecznych, teatralnych, wernisaży artystycznych
 i wielu innych inicjatyw. Familijne Klimaty są okazją do poznania placówki jako pięknego ponad stuletniego budynku, zaaranżowanego 
w klimacie przypominającym ten, który został stworzony przez wybitną włoską pedagog- Marię Montessori- opartym na prostocie. 
To niemal idealne środowisko wychowawcze, uwzględniające potrzeby psychofizyczne dziecka, kształtujące w nim poczucie estetyki, 
dające szansę na budowanie dobrych relacji z otoczeniem, z sobą samym, na kształtowanie jego człowieczeństwa . 
Zakupione materiały pozwoliłyby nam promować idee montessoriańskie w innych szkołach i placówkach edukacyjnych
- także przedszkolach, stworzyłyby pole dialogu między nauczycielami z różnych środowisk- z Łodzi i okolic. 
Chętnie prezentowalibyśmy nasze pomoce na zewnątrz, pokazując ich innowacyjność, zaszczepiając w innych chęć wykorzystywania 
ich w codziennej praktyce szkolnej. Chcemy inspirować naszych gości, również w trakcie takich wydarzeń, jak Drzwi Otwarte Szkoły, podczas których witamy naszych przyszłych uczniów, ich rodzeństwo i rodziców. Pieniądze z grantu chcemy w całości przeznaczyć na zakup wysokiej jakości certyfikowanych pomocy dydaktycznych, które- z uwagi na swą trwałość, walory wykonania i rodzaj materiału- drewno- służyć będą kolejnym pokoleniom przybywających do naszej szkoły uczniów. To jedyne wydatki, jakie zamierzamy sfinansować 
za dotację otrzymaną od Fundacji. Z uwagi na ich wysoki koszt zwracamy się z niniejszym wnioskiem o grant. 
Wiemy już z jakiego źródła zamierzamy zakupić wyżej wymienione materiały, podajemy link sklepu:
 
 
Mogą Państwo zapoznać się z jego ofertą oraz cennikiem. Pragniemy doposażyć 9 sal lekcyjnych oraz świetlicę szkolną. 
Część pomocy znajduje się także na korytarzach szkolnych, by dzieci miały do nich stały dostęp, także w czasie przerw 
międzylekcyjnych. Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła"
- uczniowie klas 0-6, a w najbliższej perspektywie klasy 0-8 (po reformie edukacji- przy naszej szkole działa obecnie także gimnazjum), 
także nauczyciele z innych placówek i okoliczne przedszkola- także te montessoriańskie. Dzieci z pomocy korzystają codziennie 
w czasie tak zwanej pracy własnej, podczas której indywidualnie dobierają sobie pomoce edukacyjne, na których samodzielnie 
działają w trakcie trwania jednostki lekcyjnej. Przyjętą metoda pokazujemy dzieciom, że nauka jest pasją odkrywania, zjawiskiem przyjemnym, twórczym i ważnym, a nie pamięciowym odtwarzaniem niezrozumiałych faktów. Doposażanie świetlicy i sal edukacyjnych
 to jedyne wydatki, jakie zamierzamy sfinansować za dotację otrzymaną od Fundacji. Drodzy internauci, jeśli chcecie popierać szkołę przyjazną dziecku, opartą na szacunku do młodego człowieka i wierze w jego potencjał, szkołę, o wysokich standardach edukacyjnych, nieszablonową, twórczą i uskrzydlającą, inspirującą innych do podejmowania wyzwań i propagowania pedagogiki Montessori 
w świecie dzieci i dorosłych, zagłosujcie na naszą inicjatywę.
Prezes Zarządu SO "Twoja Szkoła"- Monika Perek
PRZEZNACZ 1% Z PODATKU NA STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "TWOJA SZKOŁA"
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"

w oparciu o uchwałę przyjętą prze Walne Zromadzenie Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła" 
w dniu 02.04 2008 r. przypominam członkom Stowarzyszenia o wpłacaniu składek członkowskich w wysokości 5 zł miesięcznie. 
Składki winny być opłacane przynajmniej raz na kwartał lub za okresy dłuższe.

Proszę o wpłacanie składek w sekretariacie szkoły lub na konto Srowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła"
90-221 Łódź ul. Rewolucji 1905 r 67
45 1050 1461 1000 0023 0823 6336

(w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata)

     Monika Perek-Jura  -  Prezes Zarządu
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego