OGŁOSZENIA - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

OGŁOSZENIA

SO "Twoja Szkoła"
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SO „TWOJA SZKOŁA”
REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SO „TWOJA SZKOŁA”
 
Przepisy ogólne
 
§ 1. 
  1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej “Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków pisemnie lub za pomocą wiadomości email o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.
    3.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na rok w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia roku   
        obrotowego.
    4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd 
          z własnej   inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków zwyczajnych w terminie 30 dni od    
          momentu  wpłynięcia wniosku.
  1. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia
  2. Do zawiadomienia o walnym zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza porządek obrad oraz zagadnienia, które omawiane będą     na zebraniu.
     7.  W przypadku braku Zarządu lub niewywiązania się Zarządu z obowiązku zwołania Walnego Zebrania, zwołuje je Komisja Rewizyjna na zasadach 
         wskazanych  w ust. 2, 5 i 6.
§ 2.
Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać kandydatów na przewodniczącego walnego zebrania, uzyskawszy wcześniej zgodę 
kandydata. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór sekretarza zebrania w sposób określony w ust. 1.
§ 3
Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący z pomocą sekretarza.
§ 4
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu
Prawo do głosowania ma każdy członek Stowarzyszenia niezalegający z opłatami członkowskimi w terminie Walnego Zebrania.
Każdy uprawniony do głosowania członek Stowarzyszenia posiada prawo do jednego głosu oraz do głosów udzielonych mu na drodze pisemnego pełnomocnictwa przez innych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu udział biorą :
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający.
Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
§ 5
Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: 
datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść 
podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.
Sprawy wyborcze
§ 6
Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, 
przy udziale w głosowaniu co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.
§ 7
Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać ustnie lub pisemnie w czasie Walnego Zebrania wszystkie 
osoby uprawnione do udziału w głosowaniu.
§ 8
Kandydat do władz Stowarzyszenia musi znajdować się na sali obrad Walnego Zebrania i wyrazić zgodę na kandydowanie.
Głosowanie
§ 9.
Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
1) prezesa Stowarzyszenia – na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno nieskreślone nazwisko,
2) członków zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone co najmniej 4 nazwiska i nie więcej niż 6 nazwisk kandydatów 
do zarządu, czyli tyle ile przewiduje statut.
3) członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone co najmniej 3 nazwiska i nie więcej niż 4 nazwisk
kandydatów do zarządu, czyli tyle ile przewiduje statut.
Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także jeżeli na karcie wyborczej pozostanie inna liczba nazwisk nieskreślonych, niż określono w ust. 1 pkt 1 – 3.
Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, to w kolejnych turach głosowania 
skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
Władze Stowarzyszenia konstytuują się w dniu wyboru.
Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.
Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
Podejmowanie uchwał
§ 10.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy udziale ponad połowy ogólnej liczby 
członków uprawnionych do głosowania z wyłączeniem głosowań, o których przebiegu Statut stanowi inaczej. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
Wnioski formalne
§ 11.
1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją jedynie dla 
zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,
2) przejście do porządku dziennego,
3) głosowanie bez dyskusji,
4) przerwanie dyskusji w zakresie danego punktu obrad,
5) stwierdzenie kworum,
6) przeliczenie głosów.
Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium
§ 12.
Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, 
w przypadku pozytywnego wyniku, przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
Zakres zadań organów Walnego Zebrania
§ 13.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.
§ 14.
Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz 
niniejszym regulaminem, w szczególności:
1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
2) zarządza wybory Sekretarza,
3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
4) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
5) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
6) wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
7) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
8) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały.
Nadzwyczajne Walne Zebranie
§ 15.
Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
Przepisy końcowe
§ 16.
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie 
z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.
Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
§ 17.
Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu……… i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Uchwała nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Oświatowego „TWOJA SZKOŁA”
Z dnia…………. roku
W sprawie: uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Oświatowego „TWOJA SZKOŁA”
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Oświatowego „TWOJA SZKOŁA” działając na podstawie 
§ 24 pkt 9 statutu uchwala co następuje;
§ 1
Walne Zebranie Stowarzyszenia Oświatowego „TWOJA SZKOŁA uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, który stanowi integralną część podjętej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała została przyjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.

Sekretarz                                                                                       Przewodniczący Walnego Zebrania

PEŁNOMOCNICTWO


Pomysł przystąpienia do projektu związany jest z ideą działalności naszej szkoły wykorzystującej w pracy elementy pedagogiki
 Marii Montessori- metody zorientowanej na podmiotowość dziecka, rozwój jego osobowości, autonomię i potencjał. Inicjatywa 
"To dla mnie ważne" wychodzi naprzeciw naszym marzeniom o doposażeniu naszej artystycznej świetlicy, w której uczniowie spędzają znaczną część dnia,
 a także innych pracowni dydaktycznych- w montessoriańskie pomoce edukacyjne, przynoszące niezwykłe rezultaty 
w obszarze zdobywania wiedzy z zakresu umiejętności, m.in. językowych, matematycznych, czy przyrodniczych. 
Sukcesy dydaktyczne i wychowawcze naszych uczniów są dla nas chlubą i wielka radością, a także potwierdzeniem właściwego kierunku naszych 
oddziaływań pedagogicznych. Stawiamy na harmonijny rozwój osobowości dziecka, jego samodzielność, odwagę, 
wiarę we własne możliwości, niezależność myślenia i działania, wzrastanie w atmosferze wartości etycznych- miłości do świata przyrody, 
szacunku do drugiego człowieka i każdej żywej istoty. Istotną rolę pełni dla nas socjalizacja dziecka. 
Przygotowanie go do godnego pełnienia obranych w przyszłości ról społecznych w duchu pokoju, mądrości, dobra, prawdy i piękna. 
Na kształtowanie charakteru dziecka istotny wpływ wywiera odpowiednio zaaranżowana przestrzeń, stwarzająca umysłowi młodego człowieka 
warunki do pracy w ciszy, w otoczeniu odpowiednich pomocy edukacyjnych, stanowiących dla dziecka wyzwanie, 
ale i fascynację doświadczania osobistych poszukiwań i znajdowania samodzielnych rozwiązań. Pomoce montessoriańskie są niezwykle skutecznym,
ale i unikatowym narzędziem indywidualnej pracy dziecka. Zgromadzone i zakupione dotychczas przez naszą placówkę materiały są dla uczniów bardzo 
ważnym i atrakcyjnym narzędziem pracy, skłaniającym do podjęcia spontanicznej aktywności. 
W ramach dotacji pragniemy zorganizować imprezę plenerową "Familijne Klimaty", na którą- jak co roku- zapraszamy uczniów,
 ich rodziców i sympatyków szkoły, a także członków lokalnej społeczności, którzy maja okazję zapoznać się w rezultatami naszych działań,
 w postaci turniejów wiedzy, pokazów talentów, występów tanecznych, teatralnych, wernisaży artystycznych
 i wielu innych inicjatyw. Familijne Klimaty są okazją do poznania placówki jako pięknego ponad stuletniego budynku, 
zaaranżowanego w klimacie przypominającym ten, który został stworzony przez wybitną włoską pedagog- Marię Montessor
i- opartym na prostocie. To niemal idealne środowisko wychowawcze, uwzględniające potrzeby psychofizyczne dziecka, 
kształtujące w nim poczucie estetyki, dające szansę na budowanie dobrych relacji z otoczeniem, z sobą samym, 
na kształtowanie jego człowieczeństwa . 
Zakupione materiały pozwoliłyby nam promować idee montessoriańskie w innych szkołach i placówkach edukacyjnych
- także przedszkolach, stworzyłyby pole dialogu między nauczycielami z różnych środowisk- z Łodzi i okolic. 
Chętnie prezentowalibyśmy nasze pomoce na zewnątrz, pokazując ich innowacyjność, zaszczepiając w innych chęć 
wykorzystywania ich w codziennej praktyce szkolnej. Chcemy inspirować naszych gości, również w trakcie takich wydarzeń, 
jak Drzwi Otwarte Szkoły, podczas których witamy naszych przyszłych uczniów, ich rodzeństwo i rodziców. 
Pieniądze z grantu chcemy w całości przeznaczyć na zakup wysokiej jakości certyfikowanych pomocy dydaktycznych, 
które- z uwagi na swą trwałość, walory wykonania i rodzaj materiału- drewno- służyć będą kolejnym pokoleniom 
przybywających do naszej szkoły uczniów. To jedyne wydatki, jakie zamierzamy sfinansować 
za dotację otrzymaną od Fundacji. Z uwagi na ich wysoki koszt zwracamy się z niniejszym wnioskiem o grant. 
Wiemy już z jakiego źródła zamierzamy zakupić wyżej wymienione materiały, podajemy link sklepu:
 
 
Mogą Państwo zapoznać się z jego ofertą oraz cennikiem. Pragniemy doposażyć 9 sal lekcyjnych oraz świetlicę szkolną. 
Część pomocy znajduje się także na korytarzach szkolnych, by dzieci miały do nich stały dostęp, także w czasie przerw 
międzylekcyjnych. Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła"
- uczniowie klas 0-6, a w najbliższej perspektywie klasy 0-8 (po reformie edukacji- przy naszej szkole działa obecnie 
także gimnazjum), także nauczyciele z innych placówek i okoliczne przedszkola- także te montessoriańskie.
 Dzieci z pomocy korzystają codziennie w czasie tak zwanej pracy własnej, podczas której indywidualnie dobierają sobie 
pomoce edukacyjne, na których samodzielnie działają w trakcie trwania jednostki lekcyjnej. Przyjętą metoda pokazujemy
dzieciom, że nauka jest pasją odkrywania, zjawiskiem przyjemnym, twórczym i ważnym, a nie pamięciowym odtwarzaniem niezrozumiałych faktów. Doposażanie świetlicy i sal edukacyjnychto jedyne wydatki, jakie zamierzamy sfinansować za dotację otrzymaną od Fundacji. Drodzy internauci, jeśli chcecie popierać szkołę przyjazną dziecku, opartą na szacunku do młodego 
człowieka i wierze w jego potencjał, szkołę, o wysokich standardach edukacyjnych, nieszablonową, twórczą i uskrzydlającą, 
inspirującą innych do podejmowania wyzwań i propagowania pedagogiki Montessori 
w świecie dzieci i dorosłych, zagłosujcie na naszą inicjatywę.
Prezes Zarządu SO "Twoja Szkoła"- Monika Perek
PRZEZNACZ 1% Z PODATKU NA STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "TWOJA SZKOŁA"
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"

w oparciu o uchwałę przyjętą prze Walne Zromadzenie Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła" 
w dniu 02.04 2008 r. przypominam członkom Stowarzyszenia o wpłacaniu składek członkowskich 
w wysokości 5 zł miesięcznie. 
Składki winny być opłacane przynajmniej raz na kwartał lub za okresy dłuższe.
Proszę o wpłacanie składek w sekretariacie szkoły lub na konto Srowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła"
90-221 Łódź ul. Rewolucji 1905 r 67
mBank: 63 1140 1108 0000 4256 9200 1001
(w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata)
                                             Monika Perek-Jura  -  Prezes Zarządu
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego