- monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

SO "Twoja Szkoła"
Pomysł przystąpienia do projektu związany jest z ideą działalności naszej szkoły wykorzystującej w pracy elementy pedagogiki
 Marii Montessori- metody zorientowanej na podmiotowość dziecka, rozwój jego osobowości, autonomię i potencjał. Inicjatywa 
"To dla mnie ważne" wychodzi naprzeciw naszym marzeniom o doposażeniu naszej artystycznej świetlicy, w której uczniowie spędzają znaczną część dnia, a także innych pracowni dydaktycznych- w montessoriańskie pomoce edukacyjne, przynoszące niezwykłe rezultaty 
w obszarze zdobywania wiedzy z zakresu umiejętności, m.in. językowych, matematycznych, czy przyrodniczych. 
Sukcesy dydaktyczne i wychowawcze naszych uczniów są dla nas chlubą i wielka radością, a także potwierdzeniem właściwego kierunku naszych oddziaływań pedagogicznych. Stawiamy na harmonijny rozwój osobowości dziecka, jego samodzielność, odwagę, 
wiarę we własne możliwości, niezależność myślenia i działania, wzrastanie w atmosferze wartości etycznych- miłości do świata przyrody, szacunku do drugiego człowieka i każdej żywej istoty. Istotną rolę pełni dla nas socjalizacja dziecka. 
Przygotowanie go do godnego pełnienia obranych w przyszłości ról społecznych w duchu pokoju, mądrości, dobra, prawdy i piękna. 
Na kształtowanie charakteru dziecka istotny wpływ wywiera odpowiednio zaaranżowana przestrzeń, stwarzająca umysłowi młodego człowieka warunki do pracy w ciszy, w otoczeniu odpowiednich pomocy edukacyjnych, stanowiących dla dziecka wyzwanie, 
ale i fascynację doświadczania osobistych poszukiwań i znajdowania samodzielnych rozwiązań. Pomoce montessoriańskie są niezwykle skutecznym, ale i unikatowym narzędziem indywidualnej pracy dziecka. Zgromadzone i zakupione dotychczas przez naszą placówkę materiały są dla uczniów bardzo ważnym i atrakcyjnym narzędziem pracy, skłaniającym do podjęcia spontanicznej aktywności. 
W ramach dotacji pragniemy zorganizować imprezę plenerową "Familijne Klimaty", na którą- jak co roku- zapraszamy uczniów,
 ich rodziców i sympatyków szkoły, a także członków lokalnej społeczności, którzy maja okazję zapoznać się w rezultatami naszych działań, w postaci turniejów wiedzy, pokazów talentów, występów tanecznych, teatralnych, wernisaży artystycznych
 i wielu innych inicjatyw. Familijne Klimaty są okazją do poznania placówki jako pięknego ponad stuletniego budynku, zaaranżowanego 
w klimacie przypominającym ten, który został stworzony przez wybitną włoską pedagog- Marię Montessori- opartym na prostocie. 
To niemal idealne środowisko wychowawcze, uwzględniające potrzeby psychofizyczne dziecka, kształtujące w nim poczucie estetyki, 
dające szansę na budowanie dobrych relacji z otoczeniem, z sobą samym, na kształtowanie jego człowieczeństwa . 
Zakupione materiały pozwoliłyby nam promować idee montessoriańskie w innych szkołach i placówkach edukacyjnych
- także przedszkolach, stworzyłyby pole dialogu między nauczycielami z różnych środowisk- z Łodzi i okolic. 
Chętnie prezentowalibyśmy nasze pomoce na zewnątrz, pokazując ich innowacyjność, zaszczepiając w innych chęć wykorzystywania 
ich w codziennej praktyce szkolnej. Chcemy inspirować naszych gości, również w trakcie takich wydarzeń, jak Drzwi Otwarte Szkoły, podczas których witamy naszych przyszłych uczniów, ich rodzeństwo i rodziców. Pieniądze z grantu chcemy w całości przeznaczyć na zakup wysokiej jakości certyfikowanych pomocy dydaktycznych, które- z uwagi na swą trwałość, walory wykonania i rodzaj materiału- drewno- służyć będą kolejnym pokoleniom przybywających do naszej szkoły uczniów. To jedyne wydatki, jakie zamierzamy sfinansować 
za dotację otrzymaną od Fundacji. Z uwagi na ich wysoki koszt zwracamy się z niniejszym wnioskiem o grant. 
Wiemy już z jakiego źródła zamierzamy zakupić wyżej wymienione materiały, podajemy link sklepu:
 
 
Mogą Państwo zapoznać się z jego ofertą oraz cennikiem. Pragniemy doposażyć 9 sal lekcyjnych oraz świetlicę szkolną. 
Część pomocy znajduje się także na korytarzach szkolnych, by dzieci miały do nich stały dostęp, także w czasie przerw 
międzylekcyjnych. Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła"
- uczniowie klas 0-6, a w najbliższej perspektywie klasy 0-8 (po reformie edukacji- przy naszej szkole działa obecnie także gimnazjum), 
także nauczyciele z innych placówek i okoliczne przedszkola- także te montessoriańskie. Dzieci z pomocy korzystają codziennie 
w czasie tak zwanej pracy własnej, podczas której indywidualnie dobierają sobie pomoce edukacyjne, na których samodzielnie 
działają w trakcie trwania jednostki lekcyjnej. Przyjętą metoda pokazujemy dzieciom, że nauka jest pasją odkrywania, zjawiskiem przyjemnym, twórczym i ważnym, a nie pamięciowym odtwarzaniem niezrozumiałych faktów. Doposażanie świetlicy i sal edukacyjnych
 to jedyne wydatki, jakie zamierzamy sfinansować za dotację otrzymaną od Fundacji. Drodzy internauci, jeśli chcecie popierać szkołę przyjazną dziecku, opartą na szacunku do młodego człowieka i wierze w jego potencjał, szkołę, o wysokich standardach edukacyjnych, nieszablonową, twórczą i uskrzydlającą, inspirującą innych do podejmowania wyzwań i propagowania pedagogiki Montessori 
w świecie dzieci i dorosłych, zagłosujcie na naszą inicjatywę.
Prezes Zarządu SO "Twoja Szkoła"- Monika Perek
PRZEZNACZ 1% Z PODATKU NA STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "TWOJA SZKOŁA"
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"

w oparciu o uchwałę przyjętą prze Walne Zromadzenie Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła" 
w dniu 02.04 2008 r. przypominam członkom Stowarzyszenia o wpłacaniu składek członkowskich w wysokości 5 zł miesięcznie. 
Składki winny być opłacane przynajmniej raz na kwartał lub za okresy dłuższe.

Proszę o wpłacanie składek w sekretariacie szkoły lub na konto Srowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła"
90-221 Łódź ul. Rewolucji 1905 r 67
45 1050 1461 1000 0023 0823 6336

(w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata)

     Monika Perek-Jura  -  Prezes Zarządu
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego