Ochrona danych os. - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ochrona danych os.

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Nadto informujemy że:

     1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
          Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori, której organem prowadzącym jest    
          Stowarzyszenie Oświatowe ‘Twoja Szkoła”;
          Stowarzyszenie Oświatowe „Twoja Szkoła”:
ul. Rewolucji 1905 r. nr 67
90-221 Łódź
KRS: 0000253998
NIP: 7262534278
REGON: 100185404
adres email: szkola@montessori.edu.pl
tel: 42 632 70 77  
W strukturze organizacyjnej ustanowiono Inspektora ochrony danych.
 Inspektorem ochrony danych jest: Rafał Tarsalewski adres e-mail iodo@montessori.edu.pl

2.   Zakres danych osobowych (w tym również Pani/Pana dziecka) jakie są przetwarzane:
a/ imię i nazwisko,
b/ adres zamieszkania,
c/ numer telefonu lub adres e - mail,
d/ nr PESEL lub nr NIP
e/ data i miejsce urodzenia dziecka
…………………………………
…………………………………

3.    Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji 
       i wykonania zawartej z nami umowy o kształcenie dziecka.

4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  biuro rachunkowo-księgowe, kancelaria prawna, zarzad Stowarzyszenia 
       Oświatowego „Twoja Szkoła”.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonania umowy i wygaśnięcia roszczeń 
      z nią związanych;

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia 
      lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

7.    Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko  
       przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniony/a do wniesienia sprzeciwu, gdy dane 
       wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

8.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
      Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.  O ile samo podanie danych jest dobrowolne, 
       konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania zawartej umowy.

W sprawie pytań i wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych istnieje możliwość kontaktu ze Szkołą Podstawową    Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori, adres email: szkola@montessori.edu.pl, tel: 42 632 70 77.   
                                                                                                                     
                                                                                                                          ……………………………………
                                                                                                                               Data i  czytelny podpis
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego