KONCEPCJA PRACY SZKOŁY - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Organizacja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Standard 2:
Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, 
rodziców i nauczycieli.* Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły i sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. 
Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.
Wskaźniki:
1.      W szkole opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości jej pracy.
2.      Organizacja wewnętrznego mierzenia jakości jest zrozumiała dla wszystkich.
3.      Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki.
4.      Nauczyciele angażują się w tworzenie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości pracy szkoły lub  placówki.
5.      W toku wewnętrznego mierzenia jakości bada się skuteczność metod kształcenia i wychowania stosowanych w szkole.
6.      W procesie wewnętrznego mierzenia jakości stale są diagnozowane osiągnięcia edukacyjne uczniów.
7.      W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych potrzeb i oczekiwań.
8.      W szkole gromadzi się, udostępnia i na bieżąco wykorzystuje wyniki wewnętrznego mierzenia jakości, w tym informacje dotyczące stanu, 
        warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.*
9.      Wyniki wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości są analizowane przez radę pedagogiczną. W wyniku tej analizy są ustalane kierunki    
         koniecznych zmian uwzględnianych w programie rozwoju szkoły; wnioski wynikające z tej analizy oraz kierunki zmian są przedstawiane 
         uczniom i rodzicom.
10.  Raport dyrektora szkoły z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości stanowi rzetelne źródło informacji dla organu sprawującego    
        nadzór pedagogiczny  i organu prowadzącego szkołę.
11.  Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne z wynikami zewnętrznego mierzenia jakości.*

I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Obszar: II. 4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy
Standard 7:   
Szkoła zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w szkole zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki.
Wskaźniki:
1.      Obiekty, pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.      Rozpoznawane są potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmowane są działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy.
3.      Podczas zajęć uczniowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę. 
4.      Podczas przerw między zajęciami uczniowie są objęci opieką zapewniającą im bezpieczeństwo. 
5.      Pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
6.      Uczniowie są zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w szkole.
7.      Przestrzegane są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. KSZTAŁCENIE
Obszar: III. 2. Organizacja procesu kształcenia
Standard 10: 
Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. 
Organizacja procesu kształcenia w szkole zapewnia każdemu uczniowi szansę rozwoju.
Wskaźniki:
  1. Plany nauczania na poszczególnych etapach kształcenia realizowane w szkole są zgodne z przepisami prawa.
  2. Plany nauczania zapewniają realizację programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.
  3. Arkusz organizacji szkoły jest sporządzany zgodnie z przepisami prawa.
  4. Tygodniowy rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji i uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.
  5. W szkole ustalono zasady, tryb i sposoby rozpoznawania, gromadzenia i dokumentowania informacji o potrzebach, i możliwościach               edukacyjnych i zainteresowaniach uczniów.
  6. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 
  7. Szkoła odpowiednio organizuje proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  8. Szkoła zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
  9. Przewidziano szczególne formy pracy z uczniami mającymi trudności w nauce oraz udzielania im pomocy.
  10. Organizacja kształcenia w szkole wspomaga efektywność procesu uczenia się i nauczania.
  11. Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej analizie i ocenie.

IV. WYCHOWANIE I OPIEKA
Obszar: IV. 3. Praca opiekuńcza szkoły 
Standard 15: 
Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują,
a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.
Wskaźniki:
1.      Nauczyciele - wychowawcy rozpoznają, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, potrzeby w zakresie opieki nad uczniami.
2.      Uczniowie wymagający opieki są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki.
3.      Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.
4.      Szkoła wykorzystuje swoje możliwości zaspokajania potrzeb uczniów w zakresie opieki.
5.      Zadania opiekuńcze szkoły są planowane, systematycznie realizowane i nadzorowane.
6.      Działania opiekuńcze szkoły oraz ich skuteczność są systematycznie analizowane i w miarę potrzeb doskonalone.

PRIORYTETOWE ZADANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 
W zakresie wyznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
·  Przeciwdziałanie agresji w szkole, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
·  Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.
·  Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
Priorytety Łódzkiego Kuratora Oświaty
·  Wewnętrzny system zapewniania jakości  standard I.2
·  Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy  standard II.4
·  Praca opiekuńcza szkoły lub placówki – standard IV.3
 Proponowane działania naprawcze i wnioski do dalszej pracy szkoły wynikające z raportu
Wnioski do dalszej pracy
·        Należy w przyszłym roku szkolnym sprawdzić ,czy wszyscy nauczyciele zapoznali rodziców z planem wychowawczym szkoły i czy 
         rodzice go zaakceptowali, a także dokumentować na bieżąco udział rodziców przy jego realizacji. Ponadto sprawdzić spójność 
         i jednolitość działań wychowawczych.
·        Należy zbadać obszar dotyczący przestrzegania na terenie szkoły praw dziecka.
·        Pogłębiać nadal wśród uczniów wiedzę nt. regulaminu szkoły, praw i obowiązków ucznia.
·        Należy sprecyzować w dokumentach szkolnych za jakie osiągnięcia uczeń może otrzymać nagrodę, i za jakie niewłaściwe zachowania 
         może otrzymać karę.
     Z zasadami tymi należy zapoznać uczniów.
Działania naprawcze
Przeanalizowanie zawartości zasobów biblioteki szkolnej pod kątem zaspokajania potrzeb uczniów i sukcesywne jej doposażenie
Przeanalizowanie trudności w dostępie do sprzętu audiowizualnego i opracowanie harmonogramu korzystania z pomieszczeń z tego typu sprzętem.
·        W przyszłości należy zwrócić większą uwagę na konstruowanie bardziej zróżnicowanych narzędzi służących do badań ankietowych 
       dla klas młodszych i starszych pod kątem dostosowania pytań do poziomu  wieku uczniów.
·        Nauczyciele muszą przeanalizować na początku roku szkolnego programy nauczania pod kątem ich dostosowania do potrzeb uczniów 

        z orzeczeniami z poradni PP.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego